INHOUD

 

 

0. Voorblad
1.  Inhoud
2.  Voorwoord
3.  Inleiding
4. Stamreeks
5.

Hoofdstuk I:
Dobbe Lubberts de Wilde, Fenneken Arents,
  Derckie Hendriks, Jenneken Frederix en hunkinderen.

6.

Hoofdstuk II:
Arend Dobben de Wilde, Jacomine Bakkers,
Driesjen Gerrits en hun kinderen.

7.

Hoofdstuk III:
Jacob Arents de Wilde, Swaantjen Berentsvan de Ese, Willemijna Jansen de Groot enhun kinderen.

8. Hoofdstuk IV:
Hendricus de Wilde, Jenneken Gerrits/Jansen,Hendrika Veltwijk en hun kinderen.
9.

Hoofdstuk V:  
Berend Jan de Wilde, Aaltjen van Assen en
hun kinderen.

10. Hoofdstuk VI:
Gerrit Jan de Wilde, Willemina van Egteren en hun kinderen.
11. Hoofdstuk VII:
Lubbertus Berend Jan de Wilde, Berendina
  Johanna Olthof en hun kinderen.
12. Hoofdstuk VIII:
Geschiedenis van de Backerscampje(n)s ofDen Oord in Terwolde.
13. Hoofdstuk IX:
Geschiedenis van Klein Everwijn in Terwolde.
14. Hoofdstuk X:
Aanzet tot de Genealogie de Wilde/Dubbe.
15. Hoofdstuk XI:
Index behorend bij Hoofdstuk X.
16. Bronvermeldingen

                                                                        

                                                                                                       

 

VOORWOORD

 

 

 

Al geruime tijd ben ik bezig met het zoeken naar voorouders en hun verwanten. Behalve geboorte-, doop-, trouw- en begraafdata wilde ik ook graag weten wat de beroepen van mijn voorouders  waren en waar ze werkten en woonden en hoe ze leefden. Omdat  mijn familie de Wilde bijna 300 jaar in Terwolde woonde, kwam  het boekje: "Geschiedenis van Terwolde en Nijbroek   tot ca. 1900", geschreven door J. Vredenberg, goed van pas. Bijna alles wat in deze publicatie  beschreven is,  heb ik gevonden in het archief van de gemeente Voorst in Twello, het  Gelders Archief (GAA)  in Arnhem, de bibliotheek van de Oudheidkundige Kring Voorst en het Stadsarchief te Deventer.

Veel dank ben ik verschuldigd aan de heer Reinier A. de Wilde, een nazaat uit het eerste huwelijk van onze gemeenschappelijke voorvader Dobbe Lubberts de Wilde, die lang  met de genealogie bezig is geweest en gegevens betreffende de familie de Wilde publiceerde in het orgaan van de Vereniging van Veluwse geslachten, jaargang 1987 no. 2, waar ik gebruik van mocht maken. Ook de heren Lubberts  van de Oudheidkundige Kring Voorst  en Pieter C.M Blom uit Castricum, een goede vriend, wil ik bedanken. Eerstgenoemde gaf mij vele tips en laatstgenoemde heeft samen met mij, de 436 "de Wilde's" uit  de index van het bevolkingsregister van de gemeente Voorst, gescreend.  Hoewel nog niet alles is uitgezocht heb ik besloten, om datgene wat ik tot nu toe gevonden heb, vast te leggen in deze publicatie.

De publicatie  begint met de stamreeks van de oudst gevonden stamvader: Dobbe Lubberts de Wilde, geboren circa 1632, en eindigt bij mijn vader, Lubbertus Berend Jan de Wilde, geboren in 1908. De hoofdstukken I t/m VII beschrijven de personen uit de stamreeks en hun gezinnen met wetenswaardigheden. Daarna volgen twee hoofdstukken ( VIII en IX) waarin de geschiedenis wordt beschreven van twee boerderijen in Terwolde, waar mijn voorouders en hun gezinnen gewoond hebben, nl. de Backers Campje(n)s en het daarnaast gelegen Klein Everwijn. Hoofdstuk VIII en IX zijn eerder gepubliceerd in de Kroniek van de Oudheidkundige Kring Voorst, resp. in de 29e jaargang ( 2006) nr. 1 en de 22e jaargang (1999) nr. 3 en 4. In de hoofdstukken VIII en IX is ook informatie verwerkt uit de hoofdstukken III en IV.

Het laatste gedeelte van het boek bestaat uit een eerste aanzet tot de Genealogie De Wilde/ Dubbe met de bijbehorende index. In de toekomst  hoop ik deze genealogie nog verder uit te  breiden.

In verband met de wet op de gegevens van nog levende personen eindig ik deze publicatie  met  de zevende generatie. De gegevens van generatie VIII, IX en X  zijn in overleg met de betreffende personen, voor zover ze in mijn bezit zijn, na voorafgaande toestemming bij mij te verkrijgen.

Gaarne houd ik mij aanbevolen voor op- en aanmerkingen en uiteraard zijn aanvullende gegevens m.b.t. de genealogie van harte welkom.

 

 

Heiloo,  september 2007.

 

 

 

INLEIDING

 

 

 

Dobbe Lubberts de Wilde is de tot nu toe oudste "de Wilde", waarvan we zeker zijn dat hij de stamvader is van onze  protestantse familie.  Er is veel onderzoek gedaan naar zijn geboorte, zijn ouders en voorouders, maar helaas hebben alle naspeuringen geen resultaat opgeleverd. Noch met de talrijke leden van de familie de Wilde uit Deventer in de zestiende en zeventiende eeuw, noch met vele "de Wilde's" uit andere delen van Nederland is een aansluiting gevonden. Ook van het wapen, een "Wildeman met een knots", dat toebehoort aan Joannes de Wilde, "Gemeijntsman in de Engestraat"(1639) in Deventer, kunnen we tot op heden niet zeggen, dat het in onze familie thuishoort. Het Alkmaars Jaarboekje van 1974 vermeldt de familiegeschiedenis van de fam. de Wilde uit de veertiende en vijftiende eeuw, waarin o.a. de namen Willem, Lubbert en Arend voorkomen. Voornamen, die ook in onze familie vaak gebruikt zijn. Maar ook met deze familie is geen relatie aangetoond.

Hoe dan ook, Dobbe Lubberts de Wilde is onze stamvader.

We weten uit documenten, die in het stadsarchief te Deventer zijn gevonden, dat Dobbe Lubberts de Wilde bij zijn eerste en tweede huwelijk, resp. 1657 en 1668, in Wilp woonde en dat hij een zoon was van Lubbert .. de Wilde.

De naam "de Wilde" is een bijnaam en zal in de loop der tijden aan vele mannen gegeven zijn. Hun nakomelingen, die de familienaam "de Wilde" dragen, zijn vaak geen familie van elkaar. Zo zijn er in Zeeland en Zuid-Holland veel personen met de naam de Wilde, die te herleiden zijn tot voorouders uit Vlaanderen. Ook in Friesland komt de naam vaak voor.

In Terwolde werd als lid van  de eerste "gemeenteraad" in de franse tijd, Hendrik Jansen de Wilde gekozen. Hij was een zoon van Jan Warners en Aaltje Hendriks. Alle zeven, uit dit huwelijk geboren kinderen, kregen behalve het patroniem Jansen, de familienaam de Wilde bij hun doop. Ook met deze familie de Wilde is tot nu toe geen verwantschap aangetoond.

De Deventer familie Dubbe is echter wel een tak die bij onze familie de Wilde hoort. Enkele zonen van Jacob Arents de Wilde (* 1736 ), ook wel Jacob Dubbe genoemd, zijn na 1811 het patroniem Dubbe blijven gebruiken. Zowel de familienaam de Wilde als het patroniem Dubbe worden door elkaar gebruikt. Ik ben in het bezit van een akte uit 1815 ( Zie hoofdstuk VIII), waarin Gerrit Jan de Wilde (*1782) tekent met  de naam Gerrit Jan Dubbe, en in een akte uit hetzelfde jaar tekent met de naam G.J. de Wilde ( zie blz. 85). Ditzelfde is het geval met Berend Dubbe (*1769), die de ene keer tekent met B. Dubbe en een andere keer met B. ten Wilde. Ook mijn betovergrootvader Hendrikus de Wilde tekent vaak met H. Dubbe. Het heeft enige tijd geduurd voordat ik wist, dat mijn voorvader Jacob Arents de Wilde dezelfde persoon was als Jacob Dubbe. De meeste leden van de familie de Wilde woonden in de Hoeven in Terwolde, vlak bij de buurtschap de Spekhoek, terwijl de families Dubbe, na 1811, hoofdzakelijk in Deventer hun domicilie hadden. Een leuke bijzonderheid is dat mijn vader, Lubbertus Berend Jan de Wilde (*1908), nooit heeft geweten dat zijn schoonmoeder, Jansje Dubbe, familie van hem was. Jansje Dubbe was de tweede echtgenote van mijn grootvader van moeders kant, Antonie Olthof.

Jacob Arents de Wilde was hun beider betovergrootvader.

 

 

 

Stamreeks

 

 

 

Dobbe Lubberts de Wilde

1635(?) 1713(?)

 

 

Arent Dobben de Wilde

1693?-1778

 

 

Jacob Arends de Wilde

1736-1813

 

 

Hendricus de Wilde

1774-1839

 

 

Berend Jan de Wilde

1835-1878

 

 

Gerrit Jan de Wilde

1873-1929

 

 

Lubbertus Berend Jan de Wilde

1908-1991